Huishoudelijk Reglement

 

Artikel 1:

 1. Tot de vereniging kunnen als lid toetreden de in artikelen 4 en 5 van de statuten bedoelde personen, die voldoen aan betreffende bepalingen van de statuten en reglementen van de vereniging.
 2. Om tot lid van de vereniging te kunnen worden aangenomen is men verplicht een daartoe strekkend formulier in te vullen of zich schriftelijk tot het bestuur te wenden. Een lid is alleen dan aangenomen na schriftelijke bevestiging door het bestuur.
 3. Om tot lid  van de vereniging te kunnen worden toegelaten, is men gehouden een jaarlijkse contributie volgens artikel 3 van dit reglement te voldoen. Toetredende leden die ouder zijn dan 60 jaar zijn een inleggeld verschuldigd van € 100,–.
 4. Hij/zij, die als lid van de vereniging is aangenomen, kan na verloop van drie maanden na schriftelijke bevestiging  van het bestuur, rechten doen gelden op diensten van de vereniging bij overlijden in het gezin.

Artikel 2:

 1. Het lidmaatschap van de vereniging vervalt door de in artikel 6 van de statuten genoemde feiten.
 2. Indien een lid wenst te bedanken, geeft hij/zij daarvan schriftelijk kennis aan het bestuur.
 3. Een lid kan als zodanig door het bestuur worden geroyeerd, wanneer hij/zij handelt in strijd met de statuten en reglementen  van de vereniging.
 4. Bij overlijden van een lid gaat het lidmaatschap over op zijn/haar echtgeno(o)t(e) of één  van de inwonende kinderen, tenzij men aangeeft aan het bestuur op het lidmaatschap geen prijs te stellen.
 5. Van wanbetaling als genoemd in artikel 6 van de statuten is sprake,  wanneer het betrokken lid de verschuldigde contributie niet binnen de daarvoor door het bestuur vastgestelde termijn heeft voldaan. De contributie wordt via automatische incasso geïnd. Indien een lid geen gebruik maakt van automatisch incasso, wordt een kwitantie uitgeschreven.
 6. Bij beëindiging van het lidmaatschap verliest men alle aanspraken op de diensten van de vereniging.

Artikel 3:

De contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur.

Artikel 4:

 1. Het bestuur behartigt de belangen van de vereniging en draagt zorg voor het nakomen van het reglement.
 2. De voorzitter leidt de vergaderingen en zorgt dat alles wordt gedaan wat in het belang van de vereniging is.
  Bij ontstentenis van de voorzitter neemt één van de overige bestuursleden zijn plaats in.
 3. De secretaris is belast met het notuleren van alle vergaderingen, hij voert de correspondentie welke op de vereniging betrekking heeft en brengt op de algemene jaarvergadering verslag uit van de werkzaamheden. Bij ontstentenis neemt één van de overige bestuursleden zijn plaats in.
 4. De penningmeester draagt zorg voor de financiën van de vereniging en zorgt voor tijdige inning van de contributies.
  Hij zorgt voor een nauwkeurige verantwoording van de gelden en brengt op de algemene jaarvergadering verslag uit omtrent de financiële toestand van de vereniging.
 5. De kascommissie bestaande uit twee leden, door het bestuur te benoemen, controleert de boeken en bescheiden van de penningmeester en brengt van haar bevindingen rapport uit aan de algemene ledenvergadering.
 6. De gelden van de vereniging worden op een risicovrije bankrekening gestort, ten name van de vereniging.
 7. Voor alle betalingen door de penningmeester gedaan vordert hij een kwitantie.

Artikel 5:

De algemene jaarvergadering wordt door het bestuur belegd uiterlijk in de maand april, ter behandeling van onder meer de volgende punten:Jaarverslag van de secretaris;

 • Jaarverslag van de penningmeester;
 • Rapport van de kascommissie tot onderzoek van boeken en bescheiden van de penningmeester;
 • Bestuursverkiezing wegens periodieke aftreding;
 • Eventuele voorstellen van het bestuur.

 Artikel 6:

Op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden is het bestuur verplicht een algemene ledenvergadering uit te schrijven, waartoe de te behandelen punten gelijktijdig aan het bestuur behoren te worden kenbaar gemaakt.
Wanneer door het bestuur twee maanden  na indiening van een betreffend verzoek geen algemene ledenvergadering is belegd zijn aanvragers gerechtigd zelf een algemene vergadering te beleggen.

Artikel 7:

Voorstellen tot wijziging van statuten en reglementen moeten door de leden schriftelijk bij het bestuur worden ingediend minstens zes weken voor de algemene jaarvergadering.
Geen voorstellen kunnen op een algemene ledenvergadering in behandeling worden genomen, welke niet schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend en op de agenda van de betreffende vergadering aan de leden zijn bekend gemaakt.

Artikel 8:

Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter en de secretaris zulks nodig achten of op verzoek van minstens de helft van de bestuursleden.

Artikel 9:

In gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging niet voorzien beslist het bestuur.